МИГ подписа Анекс и удължава срока за прием на проекти към СМР

На 21.12.2013г. МИГ подписа Анеекс към договор за финансиране на Стратегия за местно развитие с който анекс, съгласно чл.Чл. 9,(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Крайният срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи е 31 март 2014 г. и (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Крайният срок за изпълнените и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие е 30 юни 2015 г.