Покана за Общо събрание на МИГ

Дата: 28.01.2014г., 16.00ч., Зала на Община Лясковец

На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица»,както и във връзка  с  Протокол №СМР-01/07.01.2014г. от заседание на УС на СНЦ» МИГ-Лясковец-Стражица».

Уважаем и дами и господа, членове на МИГ, с настоящото писмо Ви приканваме да вземете участие в Общо събрание на МИГ»Лясковец-Стражица», което ще се проведе както следва:

-  Дата: 28  януари, , вторник, 2014г.

Начален час: 16.00ч.

-Място: заседателна  зала на Община Лясковец, гр.Лясковец, пл.»Възраждане»1.

  Дневен ред:

1.Проверка на Кворум, избор на Председател на събранието и протоколчик.

2.Представяне и приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ и изпълнение на Стратегия за местно развитие.-докладва: М.Маринова

3.Представяне на Годишен план за дейности на сдружението-докладва: М.Петкова

4.Представяне на актуална информация за Стратегията за местно развитие: докладва: А.Иванова

5.Събиране на членски внос, приемане на молби за членство в МИГ 

6.Други.