Пореден успех за бенефициенти на МИГ

Община Лясковец с нови два одобрени проекта по Лидер към Стратегията за местно развитие на МИГ:

1.Проект по мярка 321 " Основни услуги за населението и икономиката в селсктите райони" - Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец - на стойност 82 202,01 лв.
2.Проект по мярка 313"Насърчаване на туристическите дейности"-Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец - на стойност 27 220,00 лв.
След подписване на договорите за финансиране, Община Лясковец ще стартира изпълнението на новите проекти, което трябва да приключи до средата на 2015г.