Конкурс за външни експерти и оценители-разширен списък

МИГ обявява конкурс за подбор на външни експерти за консултиране на бенефициенти и  външни оценители на проекти към СМР за създаване на разширен списък-база данни от:

- външни експерти, които да подпомагат консултирането на бенефициенти по СМР: М111,М121,М311,М312,М313,М321,М322,М323 и М331.

-външни оценители, които  да участват в  техническата оценка на проектни предложения по мерките от СМР: М111,М121,М311,М312,М313,М321,М322,М323 и М331.

Документ 1

Документ 2

Документ 3