МИГ удължава Конкурса за свободно работно място

На основание Заповед №СМР-3/15.02.2015г.на Изп.директор на МИГ и въз основа на Решение - СМР-УС-05/12.01.2015г. на Управителния съвет на МИГ се удължава Конкурса за свободно работно място в екипа на МИГ за длъжност"Технически асистент в офис". За повече информация-секция"Екип" на сайта.Нов срок за прием на документи на кандидати: дата: 01.02.2015г.-10.03.2015г.

 

Параметри на длъжността:

 

 

 

1.Наименование на длъжността:

 

$1?  Асистент в  Сдружение”МИГ Лясковец-Стражица”

 

$1?  Клас по НКПД 4    Код по НКПД 4191 2013/2014.

 

 

 

2.Необходимост от длъжността:

 

Сдружение”МИГ Лясковец-Стражица”  кандидатства за финансиране на Стратегия за местно развитие (СМР), която ще се прилага на територията на общините Лясковец и Стражица по реда на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г. Изпълнението на Стратегията за местно развитие ще започне след одобрение от страна на МЗХ и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Съгласно чл.7, ал.3, т.2, Местната инициативна група трябва да отговаря на изискването да има „осигурени служители за позициите изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент”, за което се представят подписани споразумения за последващо наемане на трудов договор на пълен работен ден, в случай на одобрение на Заявлението за финансиране по ос 4. ЛИДЕР от ПРСР.

 

3.Основни  задължения

 

$1?  Извършва цялостна дейност по организация на работата в офиса на МИГ и функциониране на офиса по прилагане на Стратегията за местно развитие.

 

$1?  Събира всички материали, информация и документация, съгласно обявените конкурси за финансиране на проекти на бенефициенти по мерки от СМР.

 

$1?  Отговаря за техническото изготвяне и оформяна на информационни материали за оповестяване изискванията за кандидатстване за финансиране по СМР.

 

$1?  Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на Комисията за избор на проекти, Управителния съвет и Общото събрание на Сдружение „МИГ- Лясковец-Стражица”, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред

 

$1?  Води протоколите от заседанията на Управителния съвет, Общото събрание и Комисията за оценка на проектни предложения, а също така и от срещи с външни експерти, като ги оформя съгласно установените норми.

 

$1?  Осигурява надлежното подписване на протоколите от заседанията на Комисията за оценка на проектни предложения, Управителен съвет и Общо събрание на МИГ.

 

$1?  Отговаря на запитвания относно техническа информация – срокове, адреси и контакти, съгласно установени правила.

 

$1?  Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира телефонните разговори на Изпълнителния директор на МИГ, приема и изпраща телефонограми, телекси и факсове, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Изпълнителния директор.

 

$1?  Поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания на Комисия за оценка на проектни предложения, Управителен съвет и Общо събрание.

 

$1?  Води протокол от заседанията на седмичната оперативка, като режима по контрола и координацията на взетите решения се изпълнява по установения с вътрешна заповед ред.

 

$1?  Изготвя справки по искане на Изпълнителния директор, Председателя на Управителния съвет, Експерт „Стратегия за местно развитие” и/или външни експерти, съгласно посочени от тях показатели.

 

$1?  Организира входящата и изходящата кореспонденция за екипа на МИГ, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от Изпълнителния директор или конкретни изпълнители.

 

$1?  Контролира сроковете на изпълнение на поставени от Изпълнителния директор задачи.

 

$1?  Приема и предава документи за подпис от Изпълнителния директор и лични заявления от служителите.

 

$1?  Организира прием на външни посетители от Изпълнителния директор в съответствие с установения ред.

 

$1?  Подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ, след съгласуване с Изпълнителен директор и експерта по прилагане на стратегия за местно развитие.

 

$1?  Приема и регистрира заявления за кандидатстване.

 

$1?  Изготвя писма, с които информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта.

 

$1?  Осигурява снабдяването офиса с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на офиса в съответствие с изискванията.

 

$1?  Познава и спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

 

$1?  Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

 

 

 

4.Основни отговорности

 

$1?  Отговорен е за надлежното и законосъобразно водене на документацията от заседанията на Комисията за избор на проектни предложения, Управителния съвет, Общото събрание и седмичните оперативки.

 

$1?  Поддържа и актуализира базата данни с контактна информация на партньори, експерти, институции и или органи, с които Сдружението работи.

 

$1?  Отговаря за качеството на организацията на техническото обслужване на Изпълнителния директор, експерт по прилагане на стратегия за местно развитие, Счетоводител, Управителен съвет и Общо събрание.

 

$1?  Отговаря за архивирането на документацията според изискванията на ЕС;

 

$1?  Подготвя протоколи от всички срещи в офиса и ги архивира;

 

$1?  Подпомага Изпълнителния директор при организирането и провеждане на обучения на МИГ, както и при всички дейности от годишния план на СНЦ.

 

$1?  Подготвя и участва в изпълнението на процедури за изпълнение на обществени поръчки като води и архивира изискваните документи;

 

$1?  Подготвя чернови на договори, които се сключват между МИГ и бенефициенти или доставчици на стоки/услуги и следи за документацията, свързана с междинни или други плащания;  

 

$1?  Подпомага Изпълнителния директор и счетоводителя при разработването на отчетна документация и съдейства за навременното и комплектоване;

 

$1?  Подпомага разработването на годишен отчетен доклад, както и организирането и провеждането на Общо събрание;

 

$1?  Води официалната кореспонденция на МИГ в страната и чужбина;

 

$1?  Приема посетители и бенефициенти в офиса на дружеството и се грижи за предоставянето на търсените услуги ;

 

$1?  Участва в подготовката и организирането на всички дейности, които се изпълняват от МИГ;

 

$1?  Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;

 

$1?  Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Изпълнителния директор;

 

$1?  Отговаря за представителния вид на рецепцията на офисите на дружеството;
Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

 

 

 

5. Организационни връзки и взаимоотношения.

 

$1?  Подчиненост: Длъжността е подчинена на Изпълнителния директор на МИГ

 

$1?  Вътрешни: Вътрешно си взаимодейства с всички останали длъжностни лица.

 

$1?  Външни: Външно си взаимодейства с всички институции, местна и държавна власт, фирми и др., свързани с дейността на МИГ.

 

 

 

ВЗАИМОВРЪЗКИ: ОРГАНОГРАМА

 

   

 

Изп.директор

 

Външни експерти

       

Заинтересовани страни

   

докладване

   
       

 

Оперативен офис

 

 

Асистент

 

 

       Счетоводител,  

           експерт

 

         
         

Институции, бенефициенти  по СМР

     

 

               Медии

 

 

 

6.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 

 

-Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

 

-Минимален  професионален опит – 1 година;

 

-Компютърна грамотност – да работи с Word, Excel, Internet, e-mail

 

-Езикова подготовка-владеене на английски език.

 

 

 

          7.Специфични  изисквания за заемане на длъжността:

 

$1?  - Отлични умения за работа с Интернет.

 

$1?  Добри умения за работа с информация и поток от информация.

 

$1?  Да умее да работи с офис-техника и консумативи.

 

$1?  Да притежава добри организационни умения.

 

$1?  Да има отлични комуникативни  умения.

 

$1?  Да познава  Програма за развитие на селските райони и процеса по прилагане на подхода Лидер и Ос4.

 

$1?  Да има отлични комуникативни  умения.

 

$1?  Да познава  Програма за развитие на селските райони.

 

$1?  Да познава добре процеса по прилагане на подхода Лидер и Ос4.

 

 

 

            8.Длъжността ръководи:

 

$1?  Не ръководи други длъжности

 

 

 

9.Условия на труд и производствена среда 

 

$1?  Специфични условия на труд – работа в офис, пътувания на територията  на МИГ-Лясковец-Стражица и др.

 

$1?  Режим на труд и почивка- Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред и кодекса на труда

 

 

 

10.Права:

 

$1?  Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

 

 

 

11.Система за работната заплата

 

$1?  Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база изискванията за длъжността и решение на УС на организацията.

 

 

 

 

 

3.Провеждане на избор: 10.03.2014г.-10.10.2014г.

 

 

 

4.Обява за настоящият конкурс за технически асистент на МИГ да бъде публикувана на интернет-страницата на МИГ.