МИГ подписа нов Анекс

На 4 март 2014г. МИГ подписа нов Анекс към договора си за изпълнение на СМР със следните акценти:

7.4. Процедура за обновяване на стратегията:

След подписване на тристранния договор за прилагане на стратегията за местно развитие, промяна в одобрената стратегия се допуска по отношение на :

-финансовите й параметри. 

-на процедурите за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на

При договаряне на целия бюджет на Стратегията за местно развитие МИГ може да подаде заявление до Управляващия орган на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ до размера, съгласно процедурата разписана в Наредба 23 за условията за прилагане на мярка 41 на ПРСР. При получаване на одобрение за нови финансови средства се извършват съответните промени в текста на СМР

5.2.Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР:

 

Публикуване на покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ.

 

Т.3.3.Продължителността на всяка покана се определя в зависимост от наличността на бюджет по мерките и проектната готовност на бенефициентите на територията на МИГ.

Конкретната дата за стартирането на всяка покана, както и нейната продължителност и бюджет, се определят с решение на УС на МИГ.