Три мерки ще подкрепят производителите на зеленчуци

Три финансови стълба ще подкрепят производителите на зеленчуци през следващия програмен период. Той започна да тече от тази година, но реално новите правила ще се прилагат от 2015 до 2020 г.

Едната опора за зеленчуците ще са държавните помощи, другата - Програмата за развитие на селските райони, а третата - възможностите за подпомагане чрез директните плащания. Земеделците могат да се възползват и от трите стълба на финансиране, а най-големи помощи могат да вземат стопаните, които са до 40-годишна възраст и решат да се занимават с био земеделие.


Държавните помощи, които ще действат през следващия програмен период, все още са в процес на съгласуване с Европейската комисия. Към този момент е приет и може да се прилага само регламента за de minimis помощите, обясняват експерти на земеделското министерство. По него земеделците могат да се възползват от двойно по-висока субсидия, отколкото досега - 15 000 евро за период от три данъчни години.


Очаква се след 1 юли 2014 г., Европейската комисия да приеме новото законодателство за държавните помощи в земеделието за периода 2015-2020 г., като тенденцията е да се запазят досега действащите правила. Към момента се подпомагат мерки, свързани с инвестиции и намаляване на производствените разходи, както и гарантиране производството на качествени храни чрез постигане на стандарти и осигуряване на качествена земеделска продукция. Държавата плаща и за управление на риска и кризите в земеделието чрез превенция и борба с болести по растенията и животните, както и за мерки за справяне с щети от неблагоприятни климатични събития и бедствия. Има и помощи за съхраняване на генетичните ресурси, местни породи животни и сортове растения, които са база за развитие на земеделието. фермерите могат да ползват държавни средства и за популяризиране на българската селскостопанска продукция чрез участие в селскостопански изложения и панаири.


Втората сериозна подкрепа, от която могат да се възползват зеленчукопроизводителите е финансирането по линия на Програмата за развитие на селските райони. Производителите на зеленчуци могат да кандидатстват с проекти по мерките 4 - Инвестиции в материални активи, 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски производители на възраст между 18 и 40 години, 10 - Агроекология и климат, 11- биоземеделие, 9 - Учредяване на групи и организации на производителите, както и чрез подхода "Лидер". Има и специална тематична подпрограма за малки стопанства, от която ще могат да се възползват по-голямата част от земеделците, които се занимават със зеленчукопроизводство и овощарство. По мярка 4 от новата програма се финансират стопанства и преработвателни предприятия. Те могат да кандидатстват за закупуване на нови машини и оборудване, ново строителство или ремонт на селскостопански сгради и постройки, финансиране на разходи за създаване на трайни насаждения, включително и за финансова помощ за разходи за изготвяне на проекта, инженери, консултанти, разходи за закупуване на земя до 10% от стойността на проекта.

 Подмярка 4.2 пък дава възможност да се реализират проекти, свързани с преработка на земеделски продукти от преработвателни предприятия или земеделски стопанства. Подмярка 4.3 е за селскостопанска инфраструктура като например за изграждане на нова или ремонт на съществуваща инфраструктура за напояване и отводняване на земеделски земи. Подмярка 4.4 пък ще подпомага непроизводствени инвестиции, свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти.

По мярка 6 ще се предоставя стартова помощ за млади земеделски производители на възраст между 18 и 40 години, като финансовата помощ е в размер на 25 000 евро и се предоставя на два транша: след сключване на договор за подпомагане и при изпълнение на определени ангажименти най-рано 3 година след началото на изпълнението на бизнес плана. По две от подмерките на програмата земеделците могат да се възползват от подпомагане до 300 000 евро за развитие на неземеделски дейности, с които да разнообразят основното си занимание.


При третия стълб за подпомагане - директните плащания, има специална схема за подпомагане на производството на качествени плодове и зеленчуци.

финансирането по схемата е изцяло със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието от бюджета на ЕС. Схемата e насочена към традиционни производства на плодове и зеленчуци - домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови и нектарини, кайсии и зарзали. За да получат подпомагане, производителите трябва да отглеждат най-малко 4 декара зеленчуци или 5 декара плодове и площите да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние. Бюджетът на схемата през настоящата година нараства от 15 млн. лв. на 37 млн. лв., съобщават от земеделското министерство.