Обявени мерки за кандидатсване със срок до 5 септември 2014г.

ОБЯВЕНИ МЕРКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ПО СЕДМА ПОКАНА  с бюджет и период на прием:

 

- Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания», бюджет  - 22 163,93 лв.

- Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства»”, бюджет- 92 130,10 лв.,

-Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", бюджет – 76 883,12 лв.

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, бюджет – 13 440,79 лв.

Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления по мерките за финансиране на проекти:

За всички мерки в СМР се прилагат:

- изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в съответните мерки, както и изискванията по прилагане на мярка 41 - съгласно Регламент 1698/2005 и ПРСР (2007 – 2013 г.);

- изискванията по чл. 11 ал. 5 от Наредба 23 от 18 декември 2009 г., респективно, изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, както и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в Стратегията за местно

развитие.

Към всички мерки от СМР се прилагат и всички изисквания на европейското и националното законодателство, свързани със съответните дейности по мерките.

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Лясковец-Стражица.

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis) за мерките от ос 3, с изключение на публични инвестиции, при които общините са получатели на помощта (бенефициенти). Общата публична помощ, отпускана на един получател (бенефициент) през който и да е период от три финансови години от всички източници на помощ предвид правилата за  минимална помощ (de minimis) не трябва да превишава 200 000 евро.

Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ Лясковец-Стражица.

Заявленията за подпомагане, когато е приложимо, следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Всички кандидати по Мярка 121 и Мярка 312 трябва да представят бизнес план.

Инвестиционните проекти по мерки 322 трябва да са съобразени с приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 на съответната община.

Допустими получатели на финансова помощ по СМР са:

1. Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. Земеделски стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол;

3. Собственици на гори;

4. Признати организации на производители;

5. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

6. Общини на територията на МИГ Лясковец-Стражица;

7. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

8. Читалища, вписани по Закона за народните читалища;

9. Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите – само за мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент № 1698/2005 г. (Мярка 322)

10. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията;

11. Физически лица.

Когато кандидатстват по Мярка 121, Мярка 312, и Мярка 322, кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица на територията на МИГ Лясковец-Стражица.

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ-а, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Кандидатите могат да нямат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище за едноличните търговци и юридическите лица на територията на МИГ „Лясковец Стражица, когато кандидатстват по Мярка 111.

Кандидатите се подпомагат при условие, че:

-Нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”. Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не са в производство по ликвидация; Нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини. Едноличните търговци, юридическите лица – търговци, и кооперациите са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Подаване на заявления:

$1§         Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. на 01 септември 2014 г.

$1§         Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е  17.00 ч.05 септември 2014 г.

Заявленията за подпомагане се подават съгласно Насоките за кандидатстване  към настоящата покана.

Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Лясковец-Стражица” http://www.mig-zaedno.eu, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ”Лясковец-Стражица”  всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа.

Екипът на МИГ”Лясковец-Стражица”  ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

устни консултации: в офиса на МИГ  всеки ден до приключване на приема.

$1§         писмени консултации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на МИГ http://www.mig-zaedno.eu – рубрика „контакти” и въпроси), по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или получен в офиса на МИГ до приключване на приема;

$1§         екипът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите въпроси от страна на потенциалните бенефициенти и отговорите, групирани по мерки.

$1§         Информация по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те Информационни точки по населени места на територията на МИГ”Лясковец-Стражица”.

Проектните предложения се подават на следния адрес:

Гр.Лясковец, обл.В.Търново,

Ул.”Трети март” №1, ет.2, офис 1.

Лица за контакт:

$1§         Изпълнителен директор: Мария Маринова:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел:0878779101,0894621164

$1§         Експерт: Мария Петкова:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел. 0894621167

$1§         Ел.поща на МИГ”Лясковец-Стражица:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.