Публична процедура 9034345

Документи за обявена публична процедура по ЗОП" Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа, УС и бенефициенти по Стратегията за местно развитие" с обособени позиции:

Обособена позиция 1:„Организиране и провеждане на обучение на МИГ територията – 1 бр.обучение за екипа на МИГ” на тема „Оценка и измерване на напредъка от прилагане на СМР“;

Обособена позиция 2: „Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”;

Обособена позиция 3: „Организиране на обучение за екипа на МИГ и бенефициенти с договори към МИГ на тема "Отчитане на проекти-авансови, междинни и  окончателни плащания";

Обособена позиция 4: „Обучително пътуване в чужбина -посещение на МИГ в страна членка на ЕС (членове на УС и екипа - общо 13 броя) за обмяна на добри практики”.