Публична процедура 9034345

Документи за кандидати:

Възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа, УС и бенефициенти по Стратегията за местно развитие с обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на обучение на МИГ територията” на тема„Оценка и измерване на напредъка от прилагане на СМР“;

Обособена позиция 2: „Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”;

Обособена позиция 3: „Организиране на обучение за екипа на МИГ и бенефициенти с договори към МИГ на тема "Отчитане на проекти-авансови, междинни и  окончателни плащания";

Обособена позиция 4: Обучително пътуване в чужбина -посещение на МИГ в страна членка на ЕС (членове на УС и екипа - общо 13 броя) за обмяна на добри практики.

 Dok1,

Dok2

,Dok3,

Dok4,

Dok5,

Dok6,

Dok7,

Dok8,

Dok9,

Dok10,

Dok11,

Dok12,

Dok13,

Dok14,

Dok15,

Dok16,

Dok17,

Dok18,

Dok19,

Dok20,

Dok21,

Dok22,

Dok23,

Dok24,

Dok25,

Dok26