Отговор на питане по обявена процедура ЗОП

Отговор:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТ ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ ЗА 2015 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ

„МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

         

          Относно: Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 101б, ал. 6 от ЗОП от заинтересовано лице във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” по обособени позиции.

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  На основание чл. 101б, ал. 6 отЗакона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка постъпило искане от заинтересовано лице за разяснения по документацията по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” по обособени позиции:

  - Обособена позиция І „Рекламни материали, вкл. отпечатване на месечен бюлетин, рекламни тениски с логото на МИГ”;

  - Обособена позиция ІІ „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти” и

  - Обособена позиция ІІІ „Изработка и разпространение на информационен клип”, давам следните разяснения:

 

ВЪПРОС 1:

          1. В какъв формат трябва да бъдат Книжките, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти, от Позиция 2 на обществената поръчка?

 

          ОТГОВОР 1:

          В Техническата спецификацията по Обособена позиция ІІ. „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти” (Приложение № 2.2.), представляваща неразделна част от документацията за участие във възлагането по реда на Глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица”, са посочени следните технически изисквания за обособената позиция:

          - брой: 1000 бр. книжки

          - цвят: 4+4

          - хартия: 40-60 гр.

          - корици: твърди

          - брой страници: 50 стр.

          - съдържание: текст и снимки, съгласувано с екипа на МИГ.

          Поради факта, че в Техническата спецификация (Приложение № 2.2.) за Обособена позиция ІІ. не е посочен формата на книжките, които трябва да съдържат окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти, то всеки от участниците/заинтересованите лица може да предложи формат на книжката по своя преценка.  

 

 

МАРИЯ МАРИНОВА -

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”