Резюме на Стратегия за местно развитие
rezume
Първи вариант на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група-Лясковец-Стражица по Лидер