Основно ръководство

Цел на документа/брошурата

Този документ описва подхода „Лидер" и обяснява как той може да помогне за развитието на населените места в селските райони. Документът също така дава основна информация за това как подходът трябва да бъде въведен на местно ниво като неотделима част от политиката за развитие на селските райони на Европейския Съюз (ЕС).

Документът включва:

  • описание на понятието „Лидер";
  • основните характеристики на подхода „Лидер";
  • основно обяснение за това как подходът „Лидер" функционира в реални условия;
  • основни лица за контакт за допълнителна информация.