Отговор на питане по обявена процедура ЗОП

ОТГОВОР:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТ ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ ЗА 2015 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ

„МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

         

 

          Относно: Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 101б, ал. 6 от ЗОП от заинтересовано лице във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” по обособени позиции.

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  На основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка постъпило искане от заинтересовано лице за разяснения по документацията по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” по обособени позиции:

  - Обособена позиция І „Рекламни материали, вкл. отпечатване на месечен бюлетин, рекламни тениски с логото на МИГ”;

  - Обособена позиция ІІ „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти” и

  - Обособена позиция ІІІ „Изработка и разпространение на информационен клип”, давам следните разяснения:

 

ВЪПРОС 2:

          1. Тениските - гръб и лице ли е печата и пълноцветен ли е или друг?  Размер на печата на тениската?

 

          ОТГОВОР 2:

          В Техническата спецификацията по Обособена позиция І „Рекламни материали, вкл. отпечатване на месечен бюлетин, рекламни тениски с логото на МИГ” (Приложение № 2.1.), представляваща неразделна част от документацията за участие във възлагането по реда на Глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица”, са посочени следните технически изисквания за обособената позиция:

$1·       брой - 200 бр.

$1·       цвят на печата: 4+4

$1·       материя: памук

$1·       размер: S,M,L,XL

$1·       цвят на тениската: цветни

$1·       текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ.

.

          Поради факта, че в Техническата спецификация (Приложение № 2.1.) за Обособена позиция І  не са посочени параметрите, които са посочени във въпроса, а именно:

 

-гръб и лице ли е печата

 -пълноцветен ли е печата  или друг

-размер на печата на тениската,

то всеки от участниците/заинтересованите лица може да предложи вариант за печат на тениската, свързан с печат на гръб и лице, пълноцветност и размер на печата по своя преценка.  

 

ВЪПРОС 3: Книжката - корицата, двустранно пълноцветна ли е или едностранно, 4+4  за вътрешното тяло ли се отнася или за корицата?

 

В Техническата спецификацията по Обособена позиция IІ „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти” (Приложение № 2.2.), представляваща неразделна част от документацията за участие във възлагането по реда на Глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица”, са посочени следните технически изисквания за обособената позиция:

 

Поради факта, че в Техническата спецификация (Приложение № 2.2.) за Обособена позиция ІІ не са посочени параметрите, които са посочени във въпроса, а именно:

•         Брой: 1000 бр.

•         Цвят: 4+4

•         Хартия: 40-60 гр.

•         Корици - твърди

•         Брой страници: 50

•         Съдържание: текст и снимки

•         текст и съдържание: съгласувано с екипа на МИГ.

 

Поради факта, че в Техническата спецификация (Приложение № 2.2.) за Обособена позиция ІІ не е посочено дали кориците са двустранно пълноцветни или едностранно, както дали „цвят 4+4“ се отнася за вътрешното тяло или за корицата, то всеки от участниците/заинтересованите лица може да предложи вариант за цветност на вътрешното тяло и кориците на книжката по своя преценка. 

 

 

 

 

МАРИЯ МАРИНОВА -

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”