Прессъобщение публична обява

ОБЯВА

На 18.05.2015 г.Изпълнителния Директор на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” в качеството си на Възложител на обществени поръчки по см.на чл.7, т.3 от ЗОП е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Извършване на маркетингово проучване за установяване на детайлите относно традиционни практики и техники за производство на вино и съпътстващите традиции и дейности като част от местната идентичност на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” - емблематична територия за отглеждане на лозови масиви и производство на вина  и винени продукти”.

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок за публичен достъп от 18.05.2015 г. до 28.05.2015 г.

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” в „Профила на купувача”, на следния Интернет адрес :www.mig-zaedno.eu. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 01.06.2015 г.от 14.00 часа в офиса на МИГ Лясковец - Стражица, находящ се на адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март” № 1. 

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

          Сдружение МИГ „Лясковец – Стражица” не поема ангажимент за заплащането на такси за публикуване на настоящата обява.