Отговор на въпрос по обявена обществена покана 9042484

Отговор на отправено запитване по ЗОП