Актуална информация

МИГ публикува съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009г. актуална информация за своята дейност и напредъка по изпълнение на СМР както следва:

Годишен доклад 2011-МП

Годишен доклад 2012-МП

Годишен доклад 2013-МП

Годишен доклад 2014-МП

Регистър на обществениете поръчки-актуализиран

Регистър договори-актуализиран

Списък граждански договори-актуализиран

Списък договори с ЮЛ-актуализиран