Информационни срещи за ВОМР

График на информационните срещи на територията на МИГ по подхода ВОМР:
  1. 18 януари 2016 година – Кметство с. Мерданя;
  2. 19 януари 2016 година – Кметство с. Козаревец;
  3. 20 януари 2016 година – Кметство с. Джулюница;
  4. 21 януари 2016 година – Кметство с. Кесарево;
  5. 22 януари 2016 година – Кметство с. Сушица;
  6. 25 януари 2016 година – Кметство с. Камен;
  7. 26 януари 2016 година – залата на общинския съвет на Община Стражица.