Предстоящо обучение за МИГ и СМР на 23.02.2010г. в гр.Лясковец

Мотивационно обучение за Местна инициативна група и Стратегия за местно развитие за участници от общините Лясковец и Стражица

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнението на дейности по  проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица”  по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони,

 

 и   при спазване изискванията на  Наредба № 14 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 4 – ЛИДЕР , подмярка 4.3.1.2”, издадена от Министерство на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 39 от 15 април 2008 г./ изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г.)

 

 

Уважаеми дами и господа,

Дата: 23 февруари 2010г., вторник.

 Място: община Лясковец, гр.Лясковец, Комплекс”Лесопарка”, Конферентна зала №1

 

ПРОГРАМА:

 

МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

И СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Външен експерт Иван Димитров, д-р Иво Костов

 

23 февруари 2010г., вторник

 •  09.00-10.00 ч. -Регистрация на участниците .
 • 10,00-10.20 ч. -Откриване – координатора на проекта- М.Маринова
 •                                 програма на обучението и логистика
 • 10.20-11.00ч.  -Представяне на участниците. Скала на очакванията.
 • 11,00-12,30ч.  –Структура, функции, законова рамка, статут и дейности  на МИГ.
 • 12.30-13.30ч.-Обяд
 • 13,30-14,30ч.   –Процедури по създаване, регистрация и администриране на МИГ.Отчетност и финансиране на МИГ.
 • 14,30-15,30ч.   - МИГ- Преглед на основните характеристики.Предизвикателства пред МИГ за устойчиво развитие на селския регион със средства по Подхода ЛИДЕР и ПРСР.
 • 15,30-16,15ч.   -Основни нормативни документи-преглед и разяснения.
 • 16,15-16.30ч.   -Дискусия и въпроси на кафе.
 • 16.30-17,30ч.   –Структура на СМР-роля на МИГ в разработването на СМР и нейното прилагане.
 • 17,00-18,00ч.   –Добри практики по създаването и администрирането на МИГ от България и ЕС.Дейности за реализиране на СМР.

                        

 

Каним всички настоящи и нови участници в дейностите на МИГ-Лясковец-Стражица: граждани, представители на образование, култура, социални дейности, читалища, църковни настоятелства, малък и среден бизнес, местна законодателна и изпълнителна власт, представители на селското стопанство и др.

 

За всички участници в обучението са осигурени:

 • Презентации по темите на обучението-8 разглеждани теми
 • Резюме на Стратегия за местно развитие-последен вариант
 • Брошура на проекта
 • Брошура на ПРСР
 • Брошура”Добри практики по Лидер”
 • Спец.издание „Въпроси и отговори по ЛИДЕР”
 • Плакат”МИГ”
 • Анкета