Проведено заседание на Комисия по номинация и избор

На 24.02.2010г.се проведе заседание на Комисията по предварителни номинации и избор. Заседанието  се свика със Заповед №РД199/22.02.2010г.на Кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова .

В работата на комисията взеха участие представители  на Община Лясковец, Община Стражица-партньор, фирма "Прити"ООД-партньор, Сдружение"РГО"-партньор, екипа по проекта-технически сътрудник и координатор, юридически съветник и др.По предварително обявения Дневен ред на срещата са разгледани постъпилите документи на 17 предварително номинирани ключови представители от МИГ-територията. Проведено е обсъждане на всяка кандидатура по следните критерии: 

Всеки от номинираните 17  кандидати трябва да представлява поне един от следните сектори: Местен бизнес, Формални и неформални структури на гражданското  общество , Селско стопанство-земеделие, животновъдство, услуги , Социална политика, здравеопазване, групи в неравностойно положение, Култура, образование, традиционни дейности, вкл.занаяти и др, Младежки дейности, спорт, отдих, свободно време. Други.

Задължително условие е номинираните кандидати за УС и КС да живеят, да работят и да са адресно регистрирани в МИГ-територията Лясковец-Стражица.Да са ключови представители на общността, която ще представляват в МИГ. Да са активни граждани и обществено ангажирани. Да имат опит и добри квалификации в сферата, в която се развиват в момента. Да познават МИГ-територията, населените места, проблемите и приоритетите за развитие. Да имат добри професионални и лични компетенции. Да имат авторитет и добра презентация сред местната общност Да са утвърдени лидери-т.е. да могат да увличат и мобилизират със своята работа, идеи и позиция общността. Да познават Стратегията за местно развитие на МИГ Да работят добре с местната общност.Да могат да отделят време за работа в управителните и контролни органи на МИГ. Да са мотивирани и отговорни. Да са убедени, че със своята работа в МИГ ще помогнат на общностите, които представляват да постигнат устойчиво развитие и просперитет. Да познават в детайли подхода ЛИДЕР и да имат основни познания за ПРСР, общата европейска политика за селските региони и законодателството на РБ. По изброените критерии, комисията оцени кандидатурите  след като се запозна с приложените документи на всеки представител: мотивационно писмо, писмо за приоритети, биография, референции и др.В края на заседанието, Комисията излезе с Решение и Протокол, които ще бъдат оповестени преди Учредяване на Сдружение"МИГ-Лясковец-Стражица".