Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове

Приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на предварителен контрол на обществени поръчки по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Чл. 2. Целта на предварителния контрол е осигуряване на гаранции за законосъобразност при възлагане на обществените поръчки, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

 

Чл. 3. Предварителният контрол се осъществява в съответствие със следните
принципи:

 1. обективност и безпристрастност;
 2. недопускане и предотвратяване на конфликт на интереси;
 3. документално отчитане на резултатите;
 4. независимост на възложителя при вземане на решения във връзка с обществената поръчка и отговорност относно резултата от нейното възлагане;
 5. независимост на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;
 6. право на решение на управляващия орган на съответната програма или междинното звено да не одобри разходите за възложената обществена поръчка в рамките на съответния проект.

 

Чл. 4. (1) Дейностите, свързани с организацията и координацията на предварителния контрол, се изпълняват от управляващите органи на съответните програми.
(2) Дейностите по осъществяването на предварителния контрол се изпълняват от управляващите органи на съответните програми или междинните звена с изключение на дейността по чл. 20а, ал. 2, т. 1 ЗОП, която се изпълнява от Агенцията по обществени поръчки.

 

Раздел II.
Подготовка на предварителния контрол

Чл. 5. (1) Възложителите на обществени поръчки, които са бенефициенти или представляват бенефициенти на средства от европейските фондове, предоставят на управляващите органи на съответните програми или междинните звена списък на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа данни за планираните обществени поръчки, както следва:

 1. обект и предмет;
 2. прогнозна стойност;
 3. предполагаем краен срок за изготвяне на документация за участие, описателен документ или конкурсна програма;
 4. друга информация, посочена от управляващия орган на съответната програма или междинното звено.

(3) Списъкът по ал. 1 се предоставя на управляващите органи на съответните програми или междинните звена в срокове, определени от тях.
(4) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация за липса или за наличие на нарушения при бенефициента през последните две години, свързани с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, установени с влязло в сила наказателно
постановление или решение на орган по обжалване.
(5) Декларацията по ал. 4 съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование, номер и дата на акта и орган, който го е издал;
 2. дата на влизане в сила на акта.

(6) Промени в списъка по ал. 1 се отразяват по ред, определен от управляващите органи на съответните програми или междинните звена.

 

Чл. 6. Управляващите органи на съответните програми или междинните звена определят процедурите, които са обект на предварителен контрол, след получаване на информацията по чл. 5, ал. 2 и 4 и при наличие на условията по чл. 19, ал. 2, т. 22, букви "а" и "б" ЗОП.

 

Чл. 7. (1) Управляващите органи на съответните програми или междинните звена уведомяват възложителите на обществени поръчки за процедурите, които подлежат на предварителен контрол по чл. 20а ЗОП.
(2) Управляващите органи на съответните програми или междинните звена изпращат до Агенцията по обществени поръчки индикативен график на процедурите, които подлежат на предварителен контрол.
(3) Графикът се изпраща два пъти годишно - до 31 март и до 30 септември, и съдържа наименованието на възложителя, обекта, предмета, прогнозната стойност и очакваната дата за представяне на документите, подлежащи на предварителен контрол.

 

Чл. 8. (1) Управляващите органи на съответните програми или междинните звена определят външни експерти за изготвяне на докладите по чл. 20а, ал. 2, т. 2 ЗОП.
(2) Външните експерти се определят по реда на ЗОП или на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г. и бр. 3 от 2009 г.), в зависимост от прогнозната стойност на разходите за техните възнаграждения.
(3) Външните експерти по ал. 1 следва да имат квалификация в областта на обществените поръчки, които подлежат на предварителен контрол.
(4) Управляващите органи на съответните програми или междинните звена планират провеждането на процедури за определяне на външни експерти по ал. 1 в зависимост от прогнозния брой на обществените поръчки - обект на предварителен контрол, и броя на необходимите за осъществяването му експерти.

 

Раздел III.
Осъществяване на предварителния контрол

Чл. 9. (1) Предварителният контрол започва с получаване от управляващия орган на съответната програма или междинното звено на изпратените от възложителя проекти на:

 1. решение за откриване на процедура;
 2. обявление или покана за участие;
 3. документация, описателен документ или конкурсна програма.

(2) Когато процедурата за обществена поръчка е с обект доставки или услуги, към проектите на документи по ал. 1 възложителят прилага декларация по чл. 5, ал. 4, която съдържа данни за нарушения, установени за период две години преди датата на
изпращане на декларацията.
(3) Когато процедурата за обществена поръчка е с обект доставки или услуги и при възложителя не са установени нарушения за последните две години, той уведомява управляващия орган на съответната програма или междинното звено за откриването на процедурата и прилага декларация по чл. 5, ал. 4. В този случай документите по ал. 1 не се изпращат.
(4) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено изпраща на хартиен носител и по електронен път проектите на документи по ал. 1 до Агенцията по обществени поръчки и до външните експерти по чл. 8, ал. 1.
(5) Агенцията по обществени поръчки и външните експерти изготвят докладите по чл. 20а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗОП и ги предоставят на управляващия орган на съответната програма или междинното звено в определен от него срок.
(6) Срокът по ал. 5 следва да е съобразен със сложността на предмета и с обема на обществената поръчка и не може да бъде по-кратък от 10 работни дни считано от датата на получаване на проектите на документи по ал. 1 от Агенцията по обществени поръчки и от външния експерт.

 

Чл. 10. (1) Агенцията по обществени поръчки извършва проверка на проектите на документи по чл. 9, ал. 1 за съответствие на съдържанието им с изискванията на ЗОП.
(2) Проверката по ал. 1 не обхваща частта, свързана с техническите спецификации, за която се изисква наличието на специални знания и/или образование в определена област.
(3) Агенцията по обществени поръчки изготвя доклад до управляващия орган на съответната програма или междинното звено, който съдържа резултатите от извършената проверка.
(4) Когато в доклада са направени констатации за нарушения на изискванията на закона, той съдържа и препоръки за тяхното отстраняване.

 

Чл. 11. (1) Външните експерти по чл. 8, ал. 1 извършват проверка на проектите на документи по чл. 9, ал. 1 и изготвят доклад до управляващия орган на съответната програма или междинното звено за съответствие на техническите спецификации, описани в проектите на документи, със:

 1. нормативните актове, свързани с предмета на обществената поръчка, и с изискванията на ЗОП;
 2. одобрения проект по съответната програма.

(2) При констатиране на нарушения в доклада по ал. 1 се дават препоръки за тяхното отстраняване.


Чл. 12. (1) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено след получаване на докладите по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1 изготвя становище по документите за откриване на процедурата и го изпраща на възложителя.
(2) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено може да включи в становището по ал. 1 препоръките от докладите по чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал.2, както и да даде допълнителни препоръки.
(3) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено има право да изиска от възложителя проектите на документи по чл. 9, ал. 1, за да провери изпълнението на дадените препоръки.


Чл. 13. (1) В 15-дневен срок преди първото заседание на комисията за провеждане на процедурата възложителят уведомява управляващия орган на съответната програма или междинното звено за датата, мястото и часа на заседанието и посочва уникалните номера, под които са публикувани документите в "Официален вестник" на Европейския съюз и в Регистъра на обществените поръчки.
(2) В тридневен срок преди започване работата на комисията управляващият орган на съответната програма или междинното звено уведомява възложителя за имената на външния експерт и качеството, в което той присъства при работата на комисията.
(3) Когато управляващият орган на съответната програма или междинното звено вземе решение за изпращане на представител в комисията, в срока по ал. 2 той уведомява възложителя за имената на своя представител и качеството, в което той присъства в комисията.
(4) Управляващият орган на съответната програма осигурява присъствието на определените от него лица при работата на комисията за възлагане на обществената поръчка.
(5) Възложителят включва в заповедта за назначаване на комисията за провеждане на процедурата като членове и/или консултанти лицата, посочени от управляващия орган на съответната програма или междинното звено.
(6) Когато външните експерти по чл. 8, ал. 1 участват в комисията като консултанти, те нямат право на глас и изготвят становище относно съответствието на офертите с техническите спецификации в документацията.
(7) В случай че на основание чл. 20а, ал. 2, т. 4 ЗОП при работата на комисията присъства наблюдател, заповедта за неговото назначаване се издава от управляващия орган на съответната оперативна програма или междинното звено.
(8) Наблюдателите по ал. 7 присъстват на заседанията на комисията и имат право на свободен достъп до разглежданите документи, но не могат да участват в нейната работа.


Чл. 14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 2 и 3 трябва да отговарят на условията по чл. 35, ал. 1 ЗОП.
(2) Когато за лице по ал. 1 възникне обстоятелство по чл. 35, ал. 1 ЗОП или по обективни причини участието му в работата на комисията е невъзможно, то се заменя с друго.
(3) В случаите по ал. 2 като член или консултант на комисията може да бъде привлечено лице, различно от това, което е изготвило доклада по чл. 20а, ал. 2, т. 2 ЗОП.


Чл. 15. (1) Комисията предоставя на възложителя протокола или доклада от своята работа. При участие на консултант към протокола или доклада се прилага и становището на консултанта.
(2) Възложителят изпраща документите по ал. 1 на управляващия орган на съответната програма или междинното звено за осъществяване на предварителен контрол.
(3) Когато в комисията присъства наблюдател, той предоставя на управляващия орган на съответната програма или междинното звено независим доклад за работата на комисията. Докладът се предоставя след запознаване с документите по ал. 1.
(4) В срок 5 работни дни след получаване на документите по ал. 1 и 3 управляващият орган на съответната програма или междинното звено изготвя становище, с което:

 1. констатира нарушения в работата на комисията и дава препоръки за тяхното отстраняване, или
 2. съгласува без забележки протокола или доклада от работата на комисията.

(5) В срока по ал. 4 възложителят предоставя достъп на представители на управляващия орган на съответната програма или междинното звено до документацията по процедурата и подадените оферти.
(6) В случаите по ал. 4, т. 1 управляващият орган на съответната програма или междинното звено определя срок за изпълнение на препоръките и връща на възложителя документите по ал. 1 заедно със своето становище.
(7) При получаване на становището по ал. 4 в срока по чл. 73, ал. 1, изречение второ ЗОП възложителят:

 1. предоставя становището на комисията за изготвяне на окончателен протокол или доклад, и
 2. издава решение, с което: а) обявява класирането на участниците и/или определя изпълнител на обществената поръчка, или б) прекратява процедурата.

(8) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено има право да изисква от възложителя окончателния протокол или доклад по ал. 7, т. 1 и решението по т. 2.
(9) Обменът на информация между управляващия орган на съответната програма или междинното звено и комисията за провеждане на процедурата се осъществява чрез възложителя на обществената поръчка.


Чл. 16. Управляващият орган на съответната програма или междинното звено може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка като част от одобрения проект, когато възложителят не изпълни дадените му препоръки по чл. 12, ал. 2 и чл. 15, ал. 4, т. 1.

 

Раздел IV.
Обмен на информация и срокове за съхраняване на документи по осъществяване на предварителния контрол

Чл. 17. При осъществяване на предварителния контрол обменът на информация между възложителя, Агенцията по обществени поръчки и външните експерти се извършва чрез управляващия орган на съответната програма или междинното звено.


Чл. 18. Сроковете за обмен на информация, които не са указани изрично, се определят от управляващия орган на съответната програма или междинното звено.


Чл. 19. (1) Възложителят на обществената поръчка прилага към документацията за процедурата всички документи, които е получил в резултат на проведения предварителен контрол, и ги съхранява в срока по чл. 58а, ал. 6 ЗОП, но не по-малко от срока, посочен в регламента за съответната програма.
(2) Управляващият орган на съответната програма или междинното звено съхранява цялата документация, свързана с осъществения предварителен контрол, в сроковете по ал. 1.
(3) Екземпляр от докладите по чл. 20а, ал. 2, т. 1 ЗОП се съхранява в Агенцията по обществени поръчки в сроковете по чл. 58а, ал. 6 ЗОП.
(4) Проектите на документи по чл. 9, ал. 1, предоставени на Агенцията по обществени поръчки, се връщат на управляващия орган на съответната програма или междинното звено след приключване на дейностите по предварителен контрол.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 20а, ал. 9 от Закона за обществените поръчки.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки.