Учредява се Сдружение "МИГ Лясковец-Стражица"

Прес-информация за провеждане на Учредително събрание

partners

На 21 март 2010г. в гр.Лясковец ще се проведе Учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Местна инициативна група-Лясковец-Стражица” по изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. от Програмата за развитие на селските райони. Учредителното събрание на сдружението ще се проведе от 10:00 часа в конферентната зала на ТК „Лесопарка” - гр. Лясковец, при следния Дневен ред:

 1. Откриване на събранието и приветствени слова към учредителите.
 2. Избор на Председател и Секретар – протоколчик на учредителното събрание.
 3. Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МИГ Лясковец – Стражица”.
 4. Приемане на устав на сдружението.
 5. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението.
 6. Избор на членове на Контролния съвет на сдружението.
 7. Определяне размера на членския внос и други имуществени вноски
 8. Други.

         На Учредителното събрание са поканени 90 ключови представители на местната власт, бизнеса, земеделието, гражданското общество, образованието, културата, социалната политика и групите в неравностойно положение, включени в дейностите по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица” . Изискване към учредителите е да имат постоянен адрес или седалище

„МИГ Лясковец – Стражица” представлява:

 • публично-частно партньорство със задължително участие на общините от територията на Местната инициативна група като правото на участие на община Лясковец се удостоверява с решение на Общински съвет Лясковец;
 • в наименованието си съдържа обозначението „Местна инициативна група” или съкратено „МИГ”;
 • има седалище и адрес на управление на територията на селския регион, в който осъществява дейността си;
 • има колективен управителен орган със състав от 5 до 9 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ;
 • има дял на представителите на общинската власт в колективния управителен орган, непревишяващ 49 процента;
 • има колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес или седалище на територията на действие на МИГ;
 • представя за одобрение и пряко се ангажира с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони.

С решения на двата Общински съвета на двете общини Лясковец и Стражица, участващи в учредяване на „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” са избрани следните представители в Колективния управителен орган както следва:

За Община Лясковец:

 • д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец;
 • Сергей Добрев – общински съветник и председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”

За Община Стражица:

 • Красимира Желязкова – Директор дирекция „Икономически и хуманитарни дейности” в Община Стражица;
 • Илиян Маринов             – общински съветник в Общински съвет Стражица.