Прессъобщение

Нa 21 Март 2010 г. се проведе Учредително събрание на  Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” u-5

 

На 21 март 2010г. в гр.Лясковец  се проведе Учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Местна инициативна група-Лясковец-Стражица” по изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. от Програмата за развитие на селските райони. В учредителното събрание участваха 75 ключови представители на местната власт, бизнеса, земеделието, гражданския сектор от двете участващи общини Лясковец и Стражица.  Учредители на МИГ Лясковец – Стражица са и двете общини, чиито представители в Общото събрание са Г-н Петър Славчев – Председател на Общински съвет Лясковец и Г-н Красимир Василев – Зам. Кмет на Община Стражица.

Създаването на сдружението е резултат от дейностите по проект №:431-2-03-47, Договор РД-50-205/03.06.09 г., с бенефициент по проекта: Община Лясковец, партньори по проекта: Община Стражица, „Прити 95” ООД и Сдружение ”Развитие на гражданското общество”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони, както и резултат на проведени 15 съвместни работни срещи и форуми между местните общности в общините Лясковец и Стражица. Всички  единодушие е взето решение за учредяване на сдружението, а с обсъждане и пълно мнозинство е приет Устава на новата организация.

       u-2u-1

Обща  цел  и мисия на МИГ е устойчивото развитие на селския регион, повишаване качеството на живот и създаване на ресурсен капацитет на населението и конкурентоспособността на територията. Сдружението ще се ръководи в своята дейност от следните принципи: доверие на местната общност; ангажиране на лидерите в общността; балансирано представителство на ключовите сектори; прилагане на публично-частно партньорство.  

                   На събранието, учредителите избраха Управителен съвет състоящ се от 9 души с представителство на ключовите сектори – местна власт, бизнес, нестопански/граждански сектор и земеделие. За членове на Управителния съвет бяха избрани следните лица:

 - квота „местна власт” са избрани следните представители: Лясковец: д-р Ивелина Гецова - Кмет на  Община Лясковец и Сергей Добрев-общински съветник, а за Община Стражица: Красимира Желязкова - Директор дирекция в Община Стражица и Илиян Маринов-общински съветник.

-  квота НПО/граждански сектор: Мариела Терзиева - гр.Лясковец и Антоанета Чукурова - гр.Стражица

- квота Бизнес сектор: Денчо Димов-фирма”Евротекс 21”ООД, гр.Лясковец и  Пламен Пенчев- с.Мирово, общ.Стражица

- квота”земеделие”: Петър Тахрилов, гр.Лясковец

Контролен орган на сдружението е Контролен съвет, състоящ се от  членове:

-Румен Стойков: земеделец, с.Джулюница, общ.Лясковец

-Илияна Петрова, социална политика и здравеопазване, гр.Стражица

-Стела Соколова,  Сдружение „Развитие на гражданското общество”, гр.Стражица

 

В денят на учредяването, новоизбрания Управителен съвет проведе и своето първо заседание, на което с единодушие за Председател на Сдружението е избрана д-р Ивелина Гецова, Кмет на Община Лясковец. До края на м. Март 2010 г. предстои внасяне на документите за регистрация на сдружението във Великотърновски окръжен съд.