1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми заинтересовани страни, МИГ"Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в Раздел "Документи за обществено обсъждане" на сайта на МИГ е публикувана информация за обществено обсъждане както следва: Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.094, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“
финансирана чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 .

Местна инициативна група (МИГ) "Лясковец-Стражица" Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Крайният срок е 17:00 часа на 05.12.2019 г. (включително).
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани и разглеждани!
Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача