Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Европейска алтернатива за устройчив селски регион Лясковец-Стражица

Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Европейска алтернатива за устройчив селски регион Лясковец-Стражица

Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Местна инициативна група Лясковец-Стражица

Европейска алтернатива за устройчив селски регион Лясковец-Стражица

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

Дата:24 януари 2017г. Регистриран Кворум: 20 членове на Общо събрание.

1.РЕШЕНИЕ №03/02/24.01.2017г.

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

На основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка с Протокол № 02-ВОМР/ 09.01.2017г.от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” и РЕШЕНИЕ №9/02-ВОМР/ 09.01.2017г. и Заповед № 04-ВОМР/ 09.01.2017г. на Председателя на УС на МИГ.

Снимки

Вход

Актуални обяви

Профил на купувача