1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

До Членовете
На Общо събрание на МИГ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО СВИКАНО
 ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ“МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 
На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка  с  Протокол № 09-ВОМР/ 03.10.2017г.от заседание на УС на СНЦ  МИГ “Лясковец-Стражица” и РЕШЕНИЕ №40/09-ВОМР/ 03.10.2017г. и Заповед № 16-ВОМР/ 04.10.2017г. на Председателя на УС на МИГ.
Уважаеми дами и господа, членове на МИГ, с настоящото писмо Ви приканваме да вземете участие в Общо събрание на МИГ “Лясковец-Стражица”, което ще се проведе както следва:
 
• Дата: 19 октомври 2017г.
• Час: 16.00ч.
• Място: Конферентна зала на Община Лясковец, гр.Лясковец
• Дневен ред:
 

16.00ч.-16.15ч.
Т.1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум; Избор на Председател и секретар на събранието.

16.15ч.-16.30ч.
Т.2. Докладване на информация относно изпълнението на Стратегия за ВОМР към м. октомври 2017г.
-докладва: М. Маринова

16.30ч.-16.45ч.
Т.3. Докладване, обсъждане и вземане на Решение за промяна в Индикативна работна програма на МИГ за 2017г.
-докладва: М. Петкова

16.45ч.-17.00ч.
Т.4. Докладване, обсъждане и вземане на Решение за промяна в съдържание на допустими дейности и бенефициенти в Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” ;
-докладва: М. Петкова

17.00ч.-17.15ч.
5.Докладване, обсъждане и вземане на Решение за промяна в съдържание на следните мерки от ПРСР:
-на допустими разходи, интензитет и корекция на техническа грешка в Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”;
-в интензитет по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”:
-корекция на техническа грешка в мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
-докладва: М. Маринова

17.15ч.-17.30ч.
Т.6. Вземане на Решение от колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената Стратегия за ВОМР.
-докладва: М. Маринова

17.30ч.-17.45ч.
Т.7. Представяне на информация с планираните дейности на МИГ до края на 2017г. по вид и време на изпълнение с оглед пълноценно участие на представителите на МИГ в дейностите.
-докладва: М. Петкова

17.45ч.-18.00ч.
Т.8. Други

 
Присъствието ВИ като редовен член на Общото събрание на
 СНЦ” МИГ-Лясковец-Стражица” и като жител на територията на МИГ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  И НАЛОЖИТЕЛНО!
 
 
Забележка: всички материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в офиса на МИГ: гр.Лясковец, ул.»Бузлуджа»№1, ет., в часовете от 10.00ч.-16.00ч., както и на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 
 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача