1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Протокол от заседание на УС№1/2018г.  Документ !

Протокол от заседание на УС№2/2018г.  Документ !

Протокол от заседание на УС№3/2018г.  Документ !

Протокол от заседание на УС№4/2018г.  Документ!

Протокол от заседание на УС№5/2018г.  Документ!

Протокол от заседание на УС№6/2018г.  Документ!

Протокол от заседание на УС№7/2018г.  Документ !

Протокол от заседание на УС№8/2018г.  Документ !

Протокол от заседание на УС№9/2018г.  Документ!

Протокол от заседание на УС№10/2018г.  Документ!

Протокол от заседание на УС№11/2018г.  Документ

Протокол от заседание на УС№12/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№13/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№14/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№15/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№16/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№17/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№18/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№19/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№20/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№21/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№22/2018г. Документ!

Протокол от заседание на УС№23/2018г. Документ!

 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача