bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание РЕШЕНИЕ №30/07-ВОМР/ 25.08.2017г. на УС, връзка с изискванията на Наредба № 22 от 2016 г. на МЗХГ,  на ПМС № 161 от 4.07.2016 г. и на ПМС № 162 от 2016 г. и във връзка с чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, МИГ обявява Процедура за избор на външни експерти-оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР. Обява !

Документи за кандидастване: 

1.Бланка CV 

2.Декларация 

3.Заявление

4.Класификатор

5.ПМС 162

6.Правила

7.Списък професионални направления

 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача