1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Приключи работата на оцентелите и дейността на КППП по Втори прием на Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. Списъци с одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок може да намерите в раздел "КППП" на сайта. Одобрени са 4 нови проектни предложения по мярката.

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” с № 13-ВОМР/ 14.03.2019г. и във връзка с Решение №03/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”,
Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:
-дата: 01 април 2019г., понеделник
- начален час: 15.00ч.
-място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ) 
-Дневен ред: Документ!

На 28 февруари 2019г. приключи  обявен Втори пирем по процедура №BG06RDNP001-19.095, СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” . Получените проекти може да проверите в Електронния регистър за подадени проекти на МИГ в сайта.

Уважаеми представители на заинтересованите страни и местната общност на територията на МИГ, уведомяваме ви, че от днес МИГ обявява пблично обсъждане на документите за прием по Процедура №BG05M9OP001-2.053 за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“.

В срок от 13 февруари 2019г. до 17.00 ч. на 20 февруари 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ. С документите можете да се запознаете в раздел "Документи за съласуване с местната общност" в сайта на МИГ.

Приключи  оценката по Процедура №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Одобрени са 9 на брой проектни предложения за инвестиции в земеделските стопанства на територията на МИГ. Подробна информация може да намепите в Раздел "Комисии за оценка на проектни предложения" на сайта! 

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява отворен Втори прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095 с начален срок 24.01.2019г. и краен срок 28.02.2019г. Документите за кандидатстване са публикувани  в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача