1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми местни лидери и заинтересовани страни от територията на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим в организираните от МИГ обучения през месец декември 2018г. Очакваме ви! Моля, запознайте се с местата и датите за провеждане на обучения. При необходимост от транспорт, може да се свържете с екипа на МИГ.

Уважаеми дами и господа-членове на Общото събрание, УС и КС на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим за участие в организирано от МИГ обучение със следните параметри: Дата: 30.11-01.12.2018 г. в град Лясковец, конферентна зала на ТК"Лесопарка". Тема: “Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР - преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“. Начален час: 10.00ч.  Очакваме ви!

🍀🍀МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Процедура№ BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 6 януари 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

-Обява!

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на МИГ “Лясковец-Стражица“, имаме удоволствието да ви поканим за участие в провеждането на ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ както следва:
-дата: 28 ноември 2018г., сряда
-начален час: 17.00ч.
-място: заседателна зала в Община Лясковец

Дневен ред!

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ, съгласно приложена Заповед №45/12.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ ви уведомяваме, че редовно свиканото Общо събрание на 20.11.2018г. се ОТМЕНЯ и се пренасрочва за нова дата.

Заповед! 

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в информационни събития на МИГ във връзка с приеми по мерките от ОПРЧР в СВОМР както следва:

-Дата: 16 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 19 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани  страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 26 ноември 2018г., от 10.00ч. в  залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 27 ноември 2018г-, от 10.00ч. в залата на ОбА-Община стражица, град Стражицза заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача