Get Adobe Flash player

topmenu bg

Начало

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

 

Във връзка с изпълнение на проект на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, както и във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица” Ви кани на 17.05.2016 г. от 11.00 часа в залата на общински съвет гр. Стражица на Еднодневна информационна конференция.

 

Целта на конференцията е да се отчете постигнатото по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“, както и представяне на Стратегията за ВОМР. 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Този сайт е създаден в рамките на проект №: 431-2-03-47, Договор: РД-50-205/03.06.09г., Бенефициент по проекта: Община Лясковец, финансиран по ПРСР  2007-2013г.,
подкрепена от ЕЗ ФРЗСР. Отговорност за съдържанието на сайта носи бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.