1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.053. Краен срок:17.30ч. на 30 април 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

Приключи работата на оценителите и дейността на КППП по Първи прием на Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Списъци с одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок може да намерите в раздел "КППП" на сайта. Одобрени са 10 проектни предложения по мярката.

Приключи работата на оценителите и дейността на КППП по Втори прием на Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 Списъци с одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок може да намерите в раздел "КППП" на сайта. Одобрени са 2 нови проектни предложения по мярката.

Приключи работата на оцентелите и дейността на КППП по Втори прием на Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. Списъци с одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок може да намерите в раздел "КППП" на сайта. Одобрени са 4 нови проектни предложения по мярката.

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” с № 13-ВОМР/ 14.03.2019г. и във връзка с Решение №03/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”,
Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:
-дата: 01 април 2019г., понеделник
- начален час: 15.00ч.
-място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ) 
-Дневен ред: Документ!

На 28 февруари 2019г. приключи  обявен Втори пирем по процедура №BG06RDNP001-19.095, СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” . Получените проекти може да проверите в Електронния регистър за подадени проекти на МИГ в сайта.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача