1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми представители на заинтересованите страни и местната общност на територията на МИГ, уведомяваме ви, че от днес МИГ обявява пблично обсъждане на документите за прием по Процедура №BG05M9OP001-2.053 за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“.

В срок от 13 февруари 2019г. до 17.00 ч. на 20 февруари 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ. С документите можете да се запознаете в раздел "Документи за съласуване с местната общност" в сайта на МИГ.

Приключи  оценката по Процедура №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Одобрени са 9 на брой проектни предложения за инвестиции в земеделските стопанства на територията на МИГ. Подробна информация може да намепите в Раздел "Комисии за оценка на проектни предложения" на сайта! 

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява отворен Втори прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095 с начален срок 24.01.2019г. и краен срок 28.02.2019г. Документите за кандидатстване са публикувани  в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

На основание Решение №4/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. от проведено заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” , и на основание Чл. 34. (1)., във връзка с Чл. 35. (1).от Устава на МИГ се свиква редовно Годишно събрание на Сдружение "МИГ-Лясковец-Стражица" при следните параметри:

-дата: 30 януари 2019г., сряда
-начален час: 15.00ч.
- място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)

Дневен Ред: Документ!

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, уведомяваме ви, че в секция "Мерки за кандидатстване" на нашата интернет страница са публикувани отговори на нови зададени въпроси по отворена процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.154, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица".

Уважаеми кандидати и заинтересовани страни, уведомяваме ви, че в секция "Мерки за кандидатстване" на нашата интернет страница са публикувани отговори на нови зададени въпроси по отворена процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.154, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица".

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача