1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

МИГ"Лясковец-Стражица" подписа първи Договор за финансиране на проект по ОПРЧР. Проектът е с бенефициент Община Стражица и е по Процедура № BG05M9OP001-2.14 - Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”. Проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" стартира изпълнение на предвидените дейности.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за провеждането на информационни срещи по отворена процедура за прием.
1.Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

На 21 юли 2018г. приключи срока за обкществено обсъждане/съгласуване с местната обност и заинтересованите страни на документите за прием за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР и Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР. В посочения срок няма постъпили мнения, коментари и предложения. Приемът по двете мерки се очаква да стартира през м.август 2018г.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.1.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.2.

Уважаеми заинтересовани страни, МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в раздел "Комисии за оценка на проекти" са публикувани Списъците с одобрени, отхвърлени и резервни проектни предложения по Процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”

Уважаеми заинтересовани страни, МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в раздел "Комисии за оценка на проекти" са публикувани Списъците с одобрени, отхвърлени и резервни проектни предложения по Процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”.

МИГ"Лясковец-Стражица" информира местната общност, че на основание чл. 47, ал. 5, във връзка с ал. 1 и ал. 4 от ПМС 161/04.07.2016 г. и глава 17 „Водено от общностите местно развитие“ от Наръчника на УО за работа по ОП РЧР, на 12.07.2018г. е издадено решение на Ръководителя на УО на ОП РЧР за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.014 „Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец – Стражица“.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача